Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2018

8574 0824 400
Reposted fromzungud zungud viaiblameyou iblameyou
3231 9396 400
Reposted fromsaku saku viaszydera szydera
8887 9c92 400
Reposted fromnutt nutt viaszydera szydera

May 22 2018

1946 2bf3 400
Reposted fromdivi divi

May 20 2018

Boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— Robert K. Bloom (via pamietniik-ksiezniczki)
Reposted fromsoplica soplica viaszydera szydera

May 15 2018

Tak - doszliśmy do tego, że nie wiemy już, czy się kochamy, czy nie, jakkolwiek żyć byśmy bez siebie nie mogli. Czy jest coś gorszego?
— S.I.Witkiewicz - Matka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszydera szydera

May 13 2018

7525 e6dd 400
Reposted fromniedobrze niedobrze viaszydera szydera
8621 d76a 400
Reposted fromnutt nutt viaimpulsivee impulsivee

May 11 2018

Moglibyśmy po prostu porozmawiać? No wiesz, usiąść, zapytać co tam, wypić wino, opowiedzieć parę historii. Tak zwyczajnie, pogadać.
— jak dawniej
Reposted fromalmostlover almostlover viaszydera szydera
9211 53eb 400
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszydera szydera

May 09 2018

0590 30dd 400
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viadobby dobby

May 08 2018

Reposted frommrrru mrrru viaszydera szydera
6801 fe8f 400
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszydera szydera

May 06 2018

4994 6933 400
Reposted fromelinela elinela viaszydera szydera
8398 d8de 400
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viadobby dobby

Rok temu o tej porze też było chujowo.

5410 40dd 400
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viadobby dobby

May 05 2018

4207 a1e8 400

May 02 2018

0182 1bb2 400
dlatego tesknie w milczeniu...
Reposted fromdesperateee desperateee viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl